Για την εγγραφή στο Ψηφιακό Αρχείο Ανιχνευτών Μετάλλου, που τηρείται και ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, απαιτούνται:

1. Συμπλήρωση και αποστολή του Εντύπου Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στο Ψηφιακό Αρχείο Ανιχνευτών Μετάλλου.
2. Επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Για υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ απαιτείται επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Αδείας Παραμονής στην Ελλάδα.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης εγγραφής στο Ψηφιακό Αρχείο Ανιχνευτών Μετάλλου  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη