Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΛΙΑΣ». Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 372891 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (178.350,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου, για την ανάδειξη των ευρημάτων και των ανασκαφών στην Πυλία Μεσσηνίας με κύριο στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και τουριστικής αξιοποίησης των αρχαιολογικών πόρων της περιοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lhepka@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας»

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Σχετικά έγγραφα:
Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας-Μέρος Α  
Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας-Μέρος Β  
Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας-Μέρος Γ  
Έντυπο παρατηρήσεων-σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης Ψηφιακής Ανάδειξης Πυλίας  
Αποτελέσματα διαβούλευσης Ψηφιακής ανάδειξης Πυλίας  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη