Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων». Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 376476) και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 490.300,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αντικείμενο του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» είναι: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, πολλά από τα οποία θα καταγραφούν για πρώτη φορά, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και, τέλος, δ) η ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ Κ.Π.Σ., καθώς και άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατά αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα.

Σκοπός του υποέργου 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» είναι η επέκταση του δικτύου ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η δημιουργία κινητών μονάδων ψηφιοποίησης για χρήση σε αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ, σαρωτές, εκτυπωτές, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με φακούς και τρίποδα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται, πέραν του λειτουργικού συστήματος, από λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και διαδικτυακές επιθέσεις, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και γραφικών, λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF και λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων τύπου ZIP και RAR.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «’Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ 3 Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού».

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή και από την διαδικτυακή πύλη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων: http://nam.culture.gr/

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Σχετικά έγγραφα:
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Α  
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Β  
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Γ   
Έντυπο Παρατηρήσεων-Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού»  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη