Στην Ε.Α.Ι.Α.Σ απευθύνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν:

1. Άδεια κατοχής/μεταβίβασης αρχαίων και βυζαντινών κινητών αρχαιοτήτων έως το 1453.
2. Άδεια κυριότητας/μεταβίβασης μεταβυζαντινών μνημείων μετά το 1453.
3. Άδεια Αρχαιοπώλου.
4. Άδεια συλλέκτου.
5. Άδεια εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών.
6. Άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών.
7. Άδεια σε ειδικούς επιστήμονες για τη φωτογράφηση και μελέτη μνημείων που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, η οποία χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Ε.Α.Ι.Α.Σ, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696(ΦΕΚ 70/Β΄/20 . 1.2004.).

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής/Κυριότητας Κινητών Μνημείων (για τις περιπτώσεις 1,2,5)  
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (για τις περιπτώσεις 3-7)  
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (σε περίπτωση μη δίωξης)  
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (σε περίπτωση ποινικής δίωξης)  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη