Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από δημόσιους πόρους.
Αποδέκτες πολιτιστικής χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολιτιστικούς σκοπούς.

Επισυνάπτονται αρχεία:
α) Nόμος 3525/2007(ΦΕΚ16/Α/26.01.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες.
β) Πρότυπα αίτησης του Χορηγού και συμβάσεων Πολιτιστικής Χορηγίας μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη Χορηγίας.
γ) Δράσεις και προγράμματα του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιδέχονται Πολιτιστική Χορηγία με δυνατότητα επικαιροποίησής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Τμήμα Χορηγιών επιδιώκει το συντονισμό και την εξυπηρέτηση μεταξύ των Χορηγών και των Αποδεκτών Χορηγίας.


Επικοινωνία:
τηλ.: 2131322100 (κέντρο) email: xorigia@culture.gr

Προϊσταμένη Τμήματος Χορηγιών / ΔΕΦΔΑΧΤΠ / ΓΔΟΥ:
Βουτεράκου Ελένη τηλ. 2131322232 email: evouterakou@culture.gr
Εισηγητές :
Κατσαρός Αλέξανδρος τηλ: 2131322272 email: akatsaros@culture.gr
Μουλαΐμη Βασιλική τηλ: 2131322324 email: vmoulaimi@culture.gr
Φραντζέσκος Ιωακείμ τηλ: 2131322730 email: ifrantzeskos@culture.gr

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Χορηγιών
Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση Χορηγού   
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Χρηματικό Ποσό)  
Νομοθεσία γι την Πολιτιστική Χορηγία   
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας για Ιδιώτες  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Εποπτευόμενοι φορείς  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Δημόσια Μουσεία  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Γενική Διεύθυνση Αναστηλώσειων, Μουσείων και Τεχνικών Έργων  
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Σε είδος)