Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από δημόσιους πόρους. Αποδέκτες πολιτιστικής χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο δημόσιες υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολιτιστικούς σκοπούς.

Ο νόμος 3525/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αναρτάται παρακάτω με τις τροποποιήσεις του) προβλέπει κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες. Αναρτώνται επίσης, πρότυπο αίτησης του Χορηγού και πρότυπο σύμβασης μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη.

Το Τμήμα Χορηγιών επιδιώκει την ταχεία εξυπηρέτηση των Χορηγών και των Αποδεκτών.


Επικοινωνία:

Τμήμα Χορηγιών
τηλ.: 2131322100 (κέντρο) εσωτ.:232,327
email: xorigia@culture.gr

Βουτεράκου Ελένη (Προϊσταμένη Τμήματος Χορηγιών/ΔΕΦΔΑΧ/ΓΔΟΥ)
τηλ.:2131322232/email: evouterakou@culture.gr

Κυριαζή Καφετζή Μαρία (Εισηγήτρια)
τηλ.:2131322327/email: mkkiriazi@culture.gr

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Χορηγιών
Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση Χορηγού   
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου  
Νομοθεσία γι την Πολιτιστική Χορηγία   
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας για Ιδιώτες  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Εποπτευόμενοι φορείς  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Δημόσια Μουσεία  
Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Γενική Διεύθυνση Αναστηλώσειων, Μουσείων και Τεχνικών Έργων