Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου
Σχετικά έγγραφα:
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης (ΥΝΜΤΕΒΑ)