Οι τύποι της προγραμματικής σύμβασης την οποία αποδέχονται οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

· Προγραμματική Σύμβαση Θερινών Κινηματογράφων
· Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων μερικών προβολών (3 έως 4 εβδομαδιαίως)
· Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων καθημερινής προβολής

Οι Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να διαθέτουν είτε θερινό κινηματογράφο είτε χειμερινή αίθουσα και Ο κινηματογράφος να διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Εφ' όσον συντρέχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού το επιτρέπει, ο Δήμος εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του χώρου και της μηχανής προβολής.
Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται εφ' όσον εξασφαλισθούν και οι εγκρίσεις από την επιτροπή του ΕΠΤΑ.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων
Σχετικά έγγραφα:
Προγραμματική Σύμβαση Θερινών Κινηματογράφων  
Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων μερικών προβολών  
Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων καθημερινής προβολής