Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων
Σχετικά έγγραφα:
Πολιτιστικά Nτοκιμαντέρ ΥΠΠΟ