Για κάθε νέα πρόσληψη υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μουσικής:
· Ο Τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα (Θεωρημένος από το ΥΠΠΟ )
· Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διδάξει στο Μουσικό Εκπαιδευτήριο που τον προτείνει το μάθημα της ειδικότητάς του (πχ ως Επιμελητής Αρμονίας, ή Δάσκαλος Κιθάρας κ.λ.π.) και ότι δεν διώκεται ποινικά για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
· Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για να γίνεται η πρόσληψη στην αντίστοιχη διδακτική βαθμίδα
Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ήδη διδάσκουν μάθημα κάποιας ειδικότητας και αποκτούν νέο τίτλο και επιθυμούν να διδάξουν και το μάθημα της αποκτηθείσας ειδικότητας.
Για όσους από τους ήδη διδάσκοντες υφίσταται λόγος προαγωγής τους στη βαθμίδα του Καθηγητή, δηλαδή διδάσκουν (με μαθητές εγγεγραμμένους στα μαθητολόγια) επί 5 σχολικά έτη, υποβάλλεται στο ΥΠΠΟ σχετικό αίτημα του Διευθυντή του μουσικού εκπαιδευτηρίου, μαζί με τη σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας. Το ΥΠΠΟ δεν προβαίνει αυτοδίκαια σε αλλαγή βαθμίδας όσων έχουν 5ετή διδακτική προϋπηρεσία. Τον έλεγχο αυτό έχει υποχρέωση να τον κάνει κάθε έτος ο Διευθυντής του Μουσικού Εκπαιδευτηρίου.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης
Σχετικά έγγραφα:
Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικών (Αρχείο word)