Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα κτίριο προκειμένου να στεγασθεί ένα μουσικό εκπαιδευτήριο καθορίζονται από το Β. Δ. 16/66 (ΦΕΚ 7/Α/66) και την Υπουργική απόφαση αριθ. 78036/2473/14-10-2004 Φ.Ε.Κ. 1595/Β/2004

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης
Σχετικά έγγραφα:
Χορήγηση Αδειας και Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων