Δικαίωμα σύνταξης αποκτούν οι ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση της σύνταξης είναι απαραίτητο να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ο έτος, σε περίπτωση που έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος (ανικανότητα 67% και άνω κρινόμενη από την Α.Σ.Υ.Ε).
2. Να έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων, προσφορά για την οποία αποφαίνεται η εννεαμελής Επιτροπή για τις τιμητικές συντάξεις λογοτεχνών - καλλιτεχνών του άρθρου 4 παρ. 13 του Ν. 4151/2013.
3. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη των 720 €.
4. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.
5. Να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας του λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή του 50ου για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποβάλλουν αίτηση στο ΥΠΠΟΑ, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους, μαζί με τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των γραμμάτων, όπως: εργοβιογραφικό σημείωμα, αντίτυπα έργων τους και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη συγγραφική τους δραστηριότητα.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο Aίτησης Απονομής Τιμητικής Σύνταξης