Νομοθετικό πλαίσιο
1. Άρθρο 9 του Ν. 1597/86
2. ΥΠΠΟ/ΤΜ. ΚΙΝ/ΦΟΥ/30648/19.6.98Υ.Α.

Πρόσωπα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και επιθυμούν να τους αναγνωριστεί η ανάλογη ιδιότητα και υποβάλλουν στην Δ/νση Κινηματογράφου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας από την οποία προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ή επιχείρηση υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή έχει καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος, με αντικείμενο εργασίας την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
3. Αν πρόκειται για εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ή το φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου είναι δημοσιευμένο. Αν δεν έχει δημοσιευθεί ολόκληρο το καταστατικό, τότε απαιτείται και το αντίγραφο του Καταστατικού και το ΦΕΚ. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή ή την επεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών.
Για Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται και υποβολή του καταστατικού στο οποίο εμφαίνεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών του σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2328/95.
4. Για πρόσωπα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο παραγωγών.
5. Για την ανανέωση της βεβαίωσης παραγωγού απαιτούνται εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία αναφέρονται οι κινηματογραφικές παραγωγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της ισχύος της προηγούμενης βεβαίωσης.