Βάση του άρθρου 37 του Ν. 3905/2010 « πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής/ Τμήμα Κινηματογραφίας & Ο/Α Μέσων του Υπουργείου προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από 4 Πρωτοβάθμιες και μια Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Ο Διανομέας οφείλει να καταθέσει αίτηση για χαρακτηρισμό της ταινίας που προτίθεται να διακινήσει σε κινηματογραφικές αίθουσες 1 μήνα πριν την προβολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. Αίτηση
2. Παράβολο : α) Για κάθε κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους ποσό 50€.
β) Για κάθε κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους ποσό 150€.
γ) Για κάθε κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους σε περίπτωση
άσκησης προσφυγής ποσό 75€.
δ) Για κάθε κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους σε
περίπτωση άσκησης προσφυγής ποσό 250€.
3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
Ο αριθμός των διατιθέμενων αντιτύπων
Το μήκος της ταινίας
Και ότι η ταινία που θα υποβληθεί για χαρακτηρισμό θα είναι ακριβώς η ίδια που θα διακινηθεί στις αίθουσες.


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

- N. 3905/23.12.2010 άρθρο 37 «Αξιολόγηση καταλληλότητας κινηματογραφικού έργου»
- Υπουργική Απόφαση Αρ.ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336 (ΦΕΚ 1920) «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/293800/2954/34/4 (ΦΕΚ3511/Β/29-12-14)
- Υπουργική Απόφαση Αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/38161/4994/4251/204 (ΦΕΚ 111/Τεύχος ειδικών θέσεων κλπ/5-3-14 )
«Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων»
- ΚΥΑ Αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/97471 (ΦΕΚ 2353)
« Καθορισμός ύψους παραβόλου για χορήγηση πράξης κατάταξης ταινιών»

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων
Σχετικά έγγραφα:
Πίνακας Αξιολόγησης Κινηματογραφικών Ταινιών από 1.11.2011 έως 31.12.13  
Πίνακας Αξιολόγησης Κινηματογραφικών Ταινιών από 1.1.14 έως 31.12.14  
Πίνακας Αξιολόγησης Κινηματογραφικών Ταινιών από 1/1/15 έως 31/12/15  
Αίτηση χορήγησης άδειας καταλληλότητας κινηματογραφικού έργου  
Πίνακας Αξιολόγησης Κινηματογραφικών Ταινιών από 1/1/16 έως 31/12/16  
Πίνακας Αξιολόγησης Κινηματογραφικών Ταινιών από 1/1/17 έως 28/2/17