Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής
Σχετικά έγγραφα:
Κατάλογος Εποπτευομένων Φορέων της ΔΕΠΠ